சொற்கள் அனைத்தும் பொருள் குறித்தனவே என்று சுட்டிக் காட்டுகிறது தொல்காப்பியம். ஒரு கருத்திலிருந்து மற்றொரு கருத்து உருவாகும்போது, ஒரு சொல்லிலிருந்து மற்றொரு சொல் பிறக்கிறது. கருத்து மாறுபடும் பொழுது சொல்லும் மாறுபட வேண்டும். இல்லையென்றால் பொருளில் மயக்கம் உண்டாகும். அந்த மொழியும் வளர்ச்சி பெறாது. இவைதான் சொல்லாக்க நெறிமுறைகள்.

இந்த நெறிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, தமிழில் உள்ள ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் அதன் வேர்ச்சொல்லை ஆய்வு செய்து அதன் பொருள்களையும், சான்றுகளையும் சிறப்பாக தமிழ் உலகுக்கு கொடுத்துள்ளார் ஞா.தேவநேயப் பாவாணர். ஒவ்வொரு எழுத்திலும் ஆரம்பிக்கும் முக்கிய சொற்கள் மற்றும் அதே ஒலிக்குறிப்புடைய மற்ற சொற்கள், அவைகளுக்கான பொருள் விளக்கம், அச்சொற்கள் இலக்கியங்களிலும், புராணங்களிலும், மக்களின் பேச்சு வழக்கிலும் எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்கிற விளக்கங்கள் அனைத்தும் விரிவாக அலசப்பட்டுள்ளன.

நாளிகேரம் என்னும் சொல் வரலாறு.

வடமொழியில் தென்னைக்கு நாலிகேர என்று பெயர் அதினின்று கேரளம் என்னும் சொல்லைத் திரிக்கவுஞ் செய்வர். நாலிகேர என்பது வடமொழியில் தன்னந் தனிச்சொல். அதற்கு அம்மொழியில் மூலமில்லை. கேரளம் என்பது சேரலம் என்பதன் திரிபாயிருக்கவும். அத்திரிவைத் தலைகீழாகக் காட்டுவது வடமொழியாளர் வழக்கம்.

தென்னை இயற்கையாகத் தோன்றிய நிலம் குமரிநாடு. குமரிக் ண்டத் தென்பாக நாற்பத்தொன்பது நாடுகளுள் ஒரு பகுதி ஏழ்தெங்கநாடு. தென்னை தென்கோடியில் தோன்றியத னாலேயே, தென்றிசை அதனாற் பெயர் பெற்றது.

தென்னுதல் – கோணுதல், சாய்தல். இயல்பாகக் கோணுவத னாலேயே முடத்தெங்கு என்னும் அடைமுதற் சொல் எழுந்தது. தென்-தென்னை. தென்-தென்கு- தெங்கு. தென் = தெற்கு. தென்+கு – தெற்கு, ஒ.நோ: வடக்கு (வடம்+கு), கிழக்கு (கீழ்+கு) மேற்கு (மேல்+கு).

தென்னைக்கு நெய்தல் நிலம் மிக ஏற்றதாதலால், நெய்தல் மிக்க சேரநாட்டில் தென்னை தொன்று தொட்டுச் சிறப்பாகச் செழித்தோங்கி வளர்கின்றது. தீயர் (தீவார்) இலங்கையினின்று வந்தவரேனும், தென்னை குமரிநாட்டுத்தொடர்புடையது.

அரிசி அல்லது நெல்லளக்கும் படி முதன்முதல் மூங்கிற்குழாயாலேயே அமைந்தது. நுள்-நள்-நாள்-நாளம் = உட்டுளை, உட்டுளைப் பொருள்,
தண்டு. நாளம் -நாளி உட்டுளையுள்ள மூங்கில், புறக்காழது.நாளி-நாழி = மூங்கிற்படி, படி.

ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் பல பக்கங்களை ஆய்வு செய்துள்ளார் தேவநேயப் பாவாணர் அவர்கள். தமிழ்த்துறையில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி அனைவரும் படித்து பல தமிழ்ச் சொற்களின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.

Read/Download this PDF Book